Regulamin Platformy Internetowej www.oszczedzajswiatlem.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Platforma Internetowa www.oszczedzajswiatlem.pl, prowadzona jest przez Philips Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kossaka 150, 64-920 Piła.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem platformy www.oszczedzajswiatlem.pl

§ 2 Definicje

 1. Administrator – podmiot prowadzący platformę www.oszczedzajswiatlem.pl – Philips Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kossaka 150, 64-920 Piła
 2. Administrator danych osobowych – PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go marca 6, 35-959 Rzeszów.
 3. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 90).
 4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia na platformie www.oszczedzajswiatlem.pl
 5. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z platformy handlowej PGE eSklep, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 6. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zmianami).
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 8. Konto – konto Klienta na platformie www.oszczedzajswiatlem.pl, na której są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 9. Koszyk – element oprogramowania platformy umożliwiający wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu a także wprowadzenie, modyfikację danych oraz złożenie Zamówienia.
 10. PGE – Spółka PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go marca 6, 35-959 Rzeszów
 11. Produkt – źródła światła LED marki Philips, dostępne w ramach Promocyjnej oferty sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót S.A. „Dom pełen światła” / „Biznes w dobrym świetle”
 12. Sprzedawca – PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin platformy www.oszczedzajswiatlem.pl
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji – umowa kompleksowa zawierana z PGE Obrót SA z siedzibą w Rzeszowie.
 15. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 16. Użytkownik – Użytkownik składający Zamówienie na platformie www.oszczedzajswiatlem.pl
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pomocą platformy www.oszczedzajswiatlem.pl zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 3 Kontakt z platformą www.oszczedzajswiatlem.pl

Użytkownik będzie miał możliwość kontaktu z obsługą platformy www.oszczedzajswiatlem.pl poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta 422 222 222.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania z platformy www.oszczedzajswiatlem.pl w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e–mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Korzystanie przez Użytkowników z platformy www.oszczedzajswiatlem.pl ma charakter nieodpłatny.
 2. W ramach platformy www.oszczedzajswiatlem.pl Użytkownik może dokonać wyboru źródeł światła LED, wchodzących w skład pakietu, zgodnie z warunkami zawartymi w aktualnej Promocyjnej ofercie sprzedaży energii elektrycznej PGE Obrót SA
 3. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy internetowej www.oszczedzajswiatlem.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy handlowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Oferty na platformie www.oszczedzajswiatlem.pl nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po założeniu Konta.

§ 6 Zakładanie Konta na platformie www.oszczedzajswiatlem.pl

 1. Platforma www.oszczedzajswiatlem.pl daje Użytkownikowi, możliwość założenia Konta. Założenie Konta jest darmowe.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto na stronie platformy www.oszczedzajswiatlem.pl.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

Zamówienie na platformie www.oszczedzajswiatlem.pl może zostać dokonane w jednym z dwóch modeli:

 1. Użytkownik składa zamówienie po wcześniejszym przyjęciu Promocyjnej oferty sprzedaży energii elektrycznej „Dom pełen światła” lub „Biznes w dobrym świetle” w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem Contact Center PGE Obrót S.A.:
  1. Użytkownik przyjmuje Ofertę w BOK / poprzez CC PGE. Pracownik PGE dokonuje rejestracji Użytkownika na platformie www.osczedzajswiatlem.pl poprzez wprowadzenie jego danych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr zgłoszenia w procesie przyjęcia Oferty oraz wariantu wybranej umowy.
  2. Użytkownik otrzymuje automatycznie wygenerowane hasło na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Hasło będzie mógł zmienić podczas pierwszego logowania na platformie www.oszczedzajswiatlem.pl
  3. Użytkownik loguje się na swoje konto użytkownika i w zakładce „Żarówki w ofercie” dokonuje wyboru źródeł światła.
  4. Użytkownik w procesie zamówienia uzupełnia wymagane informacje: numer zgłoszenia w procesie przyjęcia Oferty (FABOK) oraz adres korespondencyjny do wysyłki zamówienia.
 2. Użytkownik składa zamówienie na wybrane źródła światła przed przyjęciem Promocyjnej oferty sprzedaży energii elektrycznej „Dom pełen światła” lub „Biznes w dobrym świetle” w PGE Obrót S.A.:
  1. Użytkownik samodzielnie dokonuje rejestracji na platformie www.oszczedzajswiatlem.pl, poprzez wprowadzenie swoich danych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres oraz ustala hasło do zakładanego konta.
  2. Użytkownik otrzymuje maila informującego o konieczności potwierdzenia adresu e-mail, a po potwierdzeniu, otrzymuje drugiego maila z potwierdzeniem założenia konta.
  3. Po dokonanej rejestracji, Użytkownik dokonuje wyboru źródeł światła LED, kompletując koszyk.
  4. Użytkownik dokonuje zamówienia, poprzez zatwierdzenie pola „Zamawiam”
  5. Po złożeniu zamówienia, z Użytkownikiem kontaktuje się pracownik PGE Obrót S.A. informując o szczegółach Oferty i sprawdzając poprawność zamówienia. Podczas rozmowy telefonicznej Użytkownik może dokonać korekty danych / zamówienia i potwierdzić chęć przystąpienia do Oferty.

§ 8 Dostawa zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia i podpisaniu Umowy w ramach Promocyjnej Oferty sprzedaży energii elektrycznej „Dom pełen światła” / „Biznes w dobrym świetle”, następuje wysyłka pakietu źródeł światła.
 2. Czas wysyłki w zależności od wybranego modelu zamówienia – od 72 h do 21 dni liczonych od dnia podpisania umowy i dokonania wyboru źródeł światła.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zamówienia w ciągu 30 dni od momentu podpisania umowy, po tym czasie wysłany zostanie pakiet standardowych żarówek, zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie przyjętej Oferty promocyjnej.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu, pod który ma być dostarczony wybrany pakiet źródeł światła.
 5. Dostawa pakietu źródeł światła do Klienta jest nieodpłatna.

§ 9 Gwarancja

 1. Źródła światła, objęte są 3 letnim okresem gwarancji.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wad i niesprawności produktów oświetleniowych należy kierować dzwoniąc na bezpłatną infolinię Philips 00800 7445 4775.

§ 10 Dane osobowe na Platformie internetowej www.oszczedzajswiatlem.pl

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy internetowej www.oszczedzajswiatlem.pl („ADO”) jest PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030499, posiadającą numer statystyczny REGON 690254559, NIP 813-02-68-082.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.